Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Es mostra a continuació la llista de procediments per als quals es disposa de la possibilitat de notificació electrònica.

Si voleu donar el vostre consentiment per a que se us notifiqui electrònicament (persones físiques) per a qualsevol tràmit relacionat amb aquests procediments, podeu fer-ho aquí.

Informeu o reviseu aquí les dades de contacte que s'utilitzaran per avisar-vos de que teniu a disposició una notificació electrònica.

No es possible, actualment, rebre per mitjans electrònics les notificacions corresponents a denúncies i sancions de trànsit, liquidacions d'ingressos municipals o tràmits de recaptació en període executiu, entre d'altres.


Llista de procediments
Abonament complement productivitat
Acceptacions de donatius econòmics
Accés a la informació pública. Transparència
Actes Comissió Nomenclator
Actes Consell Municipal de Joventut
Actes de la Policia Local
Actes de la ponència tècnica municipal
Activitats i serveis de la xarxa de centres cívics
Adhesions a entitats, xarxes i associacions
Adhesions a plataformes i manifestos
Adquisició directa de béns immobles
Adscripció temporal a lloc de treball
Agermanaments amb altres municipis
Ajut social per a llibres
Ajut social per a menjador escolar
Alienació directa de béns immobles
Altes i Modificacions de dades fiscals
Altes i baixes Recaptació
Al·legacions multes de circulació
Apoderaments per representació
Aportació de Documentació
Aportació de Documentació Reutilizable
Aprovacions i anul·lacions de liquidacions tributàries
Aprovació de factures
Aprovació i publicació del projecte general del pressupost
Arqueig de caixa
Assabentat d'obres
Assistència a òrgans col·legiats
Assistències dels càrrecs electes
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Atenció a la infància i a la joventut
Atestats de la Policia Local
Auditories
Autoritació alta o baixa notificació electrònica
Autoritzacions per a serveis de mobilitat
Avantprojecte del pressupost
Baixa llicència d'entrada i sortida de vehicles
Baixes padró d'habitants
Ban
Beca Maria Gaja
Bestretes de caixa fixa
Calendari anual de festes locals
Campanyes i programacions d'educació ambiental
Campanyes institucionals
Carrerer municipal
Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament
Centre de Cultura per la Pau
Centre per a l'Autonomia Personal Sírius
Certamen les millors pàgines
Certificat d'ajuts econòmics
Certificats activitats econòmiques
Certificats de deutes
Certificats diversos, bastanteig i compulses
Certificats i diligències
Certificats urbanístics
Cessions de drets d'explotació d'imatges
Cessió gratuïta de béns patrimonials
Citacions judicials a agents de la Policia Local
Comissió Especial de Comptes
Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar 2015-2019
Comissió Informativa de l'Àrea d'Educació i Cohesió
Comissió Informativa de l'Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació
Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia 2015-2019
Comissió Informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació 2015-2019
Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals
Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona 2015-2019
Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat 2015-2019
Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comissió de Festa Major
Comissió de la fira de l'Ascensió
Compatibilitat d'activitats privades
Compatibilitats del personal al servei de l'Administració pública
Compensacions de deutes
Compensació de deutes i crèdits
Compte general
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Comunicació prèvia ambiental municipal
Comunicació prèvia d'obertura
Comunicació prèvia modificació no subst. activitat amb efectes persones i medi ambient
Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos d'espectacles publics i activ. recreatives
Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables
Comunicat de sinistres a les asseguradores
Comunicats d'obres
Concessions d'ajuts socials als treballadors
Concessions d'honors i distincions
Concessions de beques escolars i esportives
Concessions de beques esportives
Concessions de títols funeraris
Concessions parades mercat municipal i gestió de la taxa
Concessió d'ús de domini públic
Concurs del disseny del Mes a Mes
Concursos i certàmens
Concursos literaris
Consell Assessor Can Jonch
Consell Cooperació i Solidaritat
Consell Municipal de l'Esport
Consell de Ciutat
Consell de Formació Professional i l'Ocupació de Granollers
Consell de cultura de Granollers
Consell de la Salut
Consell del Poble de Palou
Consell del medi ambient
Consell dels infants de Granollers
Consell econòmic i social
Consell escolar municipal
Consentiments de notificació electrònica
Consorci LOCALRET
Consorci administratiu centre d'educació especial Montserrat Montero
Consorci de gestió de residus del Vallès Oriental
Consorci per a la gestió de la TDT de la demarcació de Granollers
Consorci per la defensa de la conca del Besòs
Consulta popular
Consulta prèvia de classificació de l'activitat
Consulta prèvia normativa
Contractació temporal d'empleats públics
Contracte d'obres
Contracte de gestió de serveis públics
Contracte de serveis
Contracte de subministraments
Contracte de subministraments
Contracte menor
Contractes de lloguer de béns immobles
Contractes i acords per situacions d'emergència
Contribucions especials
Contribució territorial urbana. Padrons
Controls de plagues urbanes
Controls sanitaris o de consum
Convenis amb entitats i associacions
Convenis de col·laboració
Convenis de col·laboració urbanística
Convenis de patrocini empresarial
Convenis de pràctiques
Convenis urbanístics
Correspondència oficial
Creació Consell de Participació o Organisme Autònom
Creació Registre de Parelles Estables
Creació de registre administratiu
Currículums
Declaracions al Tresor d'operacions comptables
Declaracions de ruïna
Declaracions de ruïna. Denúncies urbanístiques
Declaració de béns no utilitzables
Declaració de parcel·les sobreres
Declaració responsable d'activitat
Deducció per nòmina
Delegació a ens supramunicipal
Delegació de funcions
Denúncia de salut pública o consum
Denúncies d'activitats
Denúncies urbanístiques
Derivacions de deutes tributaris
Despeses de comunitats de propietaris
Devolucions d'avals, dipòsits i fiances
Devolucions d'ingressos
Eleccions
Eliminació de documentació
Embargaments de crèdits i devolucions AEAT
Embargaments de patrimoni
Embargaments de sous i comptes
Emissions de certificats de formació
Encàrrecs de gestió
Enquestes i estudis. Enquestes i qüestionaris
Enquestes i estudis. Estudis
Enquestes i estudis. Respostes
Entitats urbanístiques col·laboradores Associacions
Entitats urbanístiques col·laboradores Juntes de Compensació
Entitats urbanístiques col·laboradores Juntes de Conservació
Escoles bressols municipals
Establiment de zones d'estacionament
Estudis de detall
Exempcions i bonificacions d'impostos i taxes
Expedient Registre de Parelles Estables
Expedient Síndic de Greuges
Expedient de càrrec polític
Expedients Consell Assessor Can Jonch
Expedients Consell Cooperació i Solidaritat
Expedients Consell Municipal de Joventut
Expedients Consell del Poble de Palou
Expedients Taula Acollida Persones Immigrades
Expedients d'acceptació d'ingressos documentals
Expedients d'admissió i matriculació d'alumnes als centres d'ensenyament
Expedients d'aporvació de la revisió anual del PMH
Expedients d'horts familiars
Expedients d'informació reservada i sancions per faltes lleus
Expedients d'inspecció d'activitats
Expedients d'inspecció tributària
Expedients d'inspecció urbanística
Expedients de direccionalitat i ordenació del trànsit
Expedients de formació dels empleats públics
Expedients de gestió del cadastre
Expedients de personal
Expedients de plantilla i RLT
Expedients de protecció de la legalitat urbanística. Denúncies urbanístiques
Expedients de protecció de la legalitat urbanística. Ordres d'enderroc
Expedients de protecció de la legalitat urbanística. Ordres d'execució
Expedients de protecció de la legalitat urbanística. Ordres de legalització/paralització
Expedients de protecció de la legalitat urbanística. Ordres de paralització
Expedients de protecció de la legalitat urbanística. Requeriments de primera ocupació
Expedients disciplinaris faltes lleus
Expedients disciplinaris i informacions prèvies - Faltes greus i molt greus
Expedients disciplinaris i informacions prèvies de faltes greus o molt greus
Expedients sancionadors per infraccions tributàries
Expedients usuaris serveis socials
Expropiacions
Expropiacions no urbanístiques
Federació de municipis de Catalunya
Festes de Carnaval
Fitxa dades bancàries
Formació específica
Fraccionaments i ajornaments de deutes tributaris
Fulls d'inhumació
Fòrum de comerç i turisme
Gestió OMIC
Gestió de projectes
Gestió del Padró de la taxa pel servei de conservació de cementiri
Gestió del Padró de la taxa per entrada i sortida de vehicles
Gestió del padró de la taxa d'ocupació de la via pública
Granollers Escena, S.L.
Habitatges desocupats
Habitatges per situacions d'emergència social
Hipoteca de garantia de deute
Impost municipal increment valor terrenys naturalesa urbana
Impost sobre Béns Immobles. Padrons
Impost sobre activitats econòmiques. Padrons
Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Padrons
Indemnitzacions als càrrecs electes
Indemnitzacions per raó del servei
Indicadors i estadístiques de ciutat. Respostes
Informe de Secretaria
Informe prèvi incendis
Informes arrelament social
Informes d'accidents de la Policia Local
Informes de la Policia Local per altres motius
Informes idoneïtat habitatge
Ingressos al Tresor de l'IVA
Ingressos al Tresor de retencions d'IRPF
Inscripcions a activitats
Inscripcions a activitats
Inscripcions a les activitats dels centres cívics
Inscripcions al Registre d'Entitats Ciutadanes
Inspeccions a instal·lacions municipals. Enllumenat.
Instal·lació elements ornamentals i obres a les sepultures
Instruccions internes
Inventari municipal de béns
Jornada i horaris
Legalitzacions de les instal·lacions d'enllumenat exterior
Legalitzacions de les instal·lacions de gas
Legalitzacions de les instal·lacions elèctriques
Legalitzacions de les instal·lacions tèrmiques
Liquidacions TC1 i TC2
Liquidacions dels contractes de concessió
Liquidació del pressupost
Llibre d'honor
Llibre de comunicats de la Policia Local
Llibre de visites de la inspecció de personal
Llibres d'estil
Llibres d'imatge gràfica
Llicències ambientals
Llicències d'enterrament
Llicències d'entrada i sortida de vehicles i gestió de la taxa
Llicències d'obres en espai públic
Llicències d'obres majors
Llicències d'obres menors
Llicències d'ús comú privatiu o especial de domini públic. Gestió de sol·licituds
Llicències d'ús d'equipaments municipals
Llicències de parcel.lació / Divisió horitzontal
Llicències de taxi i gestió de la taxa
Llicències de tinença d'animals perillosos
Llicències i concessions de venda ambulant i gestió de la taxa
Llicències i permisos dels empleats públics
Llicències municipals per espectacles públics o activitats recreatives
Lloguer de béns immobles
Marques i patents
Matrimonis civils
Mediació ciutadana
Memorial Josep Homs
Memòries anuals de l'Ajuntament de Granollers
Memòries valorades.Espais urbans: construcció i manteniment
Memòries valorades.Immobles municipals: construcció i manteniment
Memòries valorades.Infrastructures supramunicipals
Moció
Moció de censura
Modificacions de crèdit
Multes de circulació
Negociació col·lectiva
Negociació col·lectiva - Convenis col·lectius
Notes de premsa
Notificacions de liquidacions de constrenyiment
Notificacions de liquidacions per ingrés directe
Notificació
Objectes perduts
Ocupacions temporals de via pública
Operacions comptables d'ingressos de Granollers Mercat
Operacions comptables d'ingressos i pagaments
Ordenances fiscals
Ordenança no fiscal o reglament
Ordres de domiciliació bancària
Organització municipal
P1 - Sol·licitud de contractació
P2 - Preparació, gestió i adjudicació del contracte
P3 - Gestió de propostes, control i execució del contracte i gestió d'incidències
P4 - Presentació de recursos de contractació
Pagaments a justificar
Participació política dels grups municipals
Patronat Municipal del Museu de Granollers
Permisos d'armes de 4ª categoria
Permutes de béns immobles
Personal eventual - Nomenaments i cessaments
Peticions d'infraestructures i serveis municipals
Peticions diverses urbanisme
Petició de retirada d'arbres
Pla de formació
Pla de mobilitat urbana
Planejament urbanístic Delimitació de polígons o Unitats d'Actuació
Planejament urbanístic Normes aplicació directa
Planejament urbanístic POUM
Planejament urbanístic Planejament d'altres municipis
Planejament urbanístic Plans Especials
Planejament urbanístic Plans Parcials
Planejament urbanístic Plans Parcials de Delimitació
Planejament urbanístic Plans de Millora Urbana
Planejament urbanístic Plans directors
Planejament urbanístic Programa Actuació
Plans d'emergència municipal
Plantilla de personal i relació de llocs de treball
Premi Josep Escobar de còmic
Premi a l'esportivitat Joan Creus
Presentar pressupost
Presentar una instància
Preus públics pels serveis de recollida i tractament de residus comercials. Padró
Prevenció d'incendis
Primeres ocupacions
Procediment judicial civil
Procediment judicial contenciós administratiu
Procediment judicial penal
Procediment judicial per conficte en defensa autonomia local
Procediment judicial social
Programacions d'activitats
Programes de promoció de la Salut
Projecte educatiu de Granollers PEG
Projectes d'obra ordinària. Infrastructures supramunicipals
Projectes d'obra ordinària.Espais urbans: construcció i manteniment
Projectes d'obra ordinària.Immobles municipals: construcció i manteniment
Projectes d'urbanització
Projectes de cooperació internacional
Projectes de reparcel·lació
Projectes i programes d'actuació
Promoció de l'ocupació. Expedients de creació d'empreses
Proposta de despesa
Protecció de dades de caràcter personal
Provisió de lloc de treball
Prueba Información contable
Prueba Modificacion Credito
Prueba Propuesta Modificacion Credito
Préstecs a curt termini
Préstecs a llarg termini
Pòlisses i notificacions d'assegurances
Qüestió de confiança
Ral·li fotogràfic Granollers es revela
Receptes d'assistència medico-sanitària
Reclamacions al cens electoral
Reclamació de responsabilitat patrimonial
Reclamació o denúncia de consum derivada a un altre organisme
Reclamació per danys al patrimoni municipal
Reconeixements extrajudicials
Recursos contra l'impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Recursos d'alçada i reposició
Recursos ordinaris a l'impost sobre activitats econòmiques, IAE
Recursos ordinaris a l'impost sobre béns inmobles, IBI
Recursos ordinaris a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Recursos ordinaris a la taxa d'escombraries
Recursos ordinaris a la taxa de clavegueram
Recursos ordinaris a les taxes o als preus públics
Reduccions de jornada
Registre d'Entitats Ciutadanes
Registre d'Inhumacions, exhumacions i incineracions
Registre d'atestats
Registre d'entrada i sortida de detinguts
Registre d'interessos
Registre de Parades al Mercat Municipal
Registre de Sepultures
Registre de Solars
Registre de custòdia de detinguts
Registre de factures
Registre de telefonemes
Registre de vehicles abandonats
Renovació de residència temporal
Renúncies a la concessió de títols funeraris
Requeriment d'identificació conductor
Requeriments de la normativa sobre estabilitat pressupostària
Rescats de nínxols
Retirada, immobilització i gestió ingrés d'altres vehicles
Retirada, immobilització i gestió ingrés de vehicles abandonats
Retribucions empleats públics
Retribucions empleats públics - Autoritzacions per serveis extraordinaris
Retribucions empleats públics - Baixes i altes d'IT
Retribucions empleats públics - Comunicats de vacances
Retribucions empleats públics - Control horari
Retribucions empleats públics - Fulls de salaris
Retribucions empleats públics - Incidències
Retribucions empleats públics - Incorporacions i/o cessaments a la Seguretat Social
Retribucions empleats públics - Llistats de nòmina
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Sancionador amb tramitació abreujada o simplificada
Sancions en matèria de mercats municipals
Sancions per infraccions lleus i greus de procediment general
Sancions per infraccions molt greus de procediment general
Sancions per ocupació de via pública
Segon pla estratègic de Granollers
Selecció d'empleats públics
Sessió de la Junta de Govern Local
Sessió de la Junta de Portaveus
Sessió del Ple
Signatura document
Sistema de gestió ambiental
Situacions administratives - Comissió de serveis
Situacions administratives - Serveis especials
Sol·licituds de beques i ajuts
Sol·licituds de treball, borsa de treball
Sol·licituds per realitzar certàmens amb animals
Subvencions a entitats i associacions
Subvencions a particulars, institucions i empreses
Subvencions i convenis amb el Consell Comarcal
Subvencions i convenis amb l'Estat espanyol
Subvencions i convenis amb la Diputació de Barcelona
Subvencions i convenis amb la Generalitat de Catalunya
Subvencions i programes internacionals i de la Unió Europea
Taula Acollida Persones Immigrades
Taxa d'aprofitaments especials del domini públic local
Taxa pel servei de recollida d'escombraries. Padrons
Transferències
Transport col·lectiu de viatgers
Trasllat de restes i obertura de nínxols
Traspassos de titularitat de drets sobre sepultura
Venda directa de béns mobles